Юридическая компания Алексус
Главная Новости

Публикации

Налоговая разъяснила вопросы уплаты налога на доходы физлиц в случае продажи имущества поверенным

E-mail Печать PDF

Государственная налоговая служба в письме от 5 сентября 2013 года объяснила, кто является плательщиком налога на доходы физических лиц при продаже или обмене объектов движимого имущества по договору поручения.

Обновлено ( 18.02.2016 18:23 )
 

Правовий статус неприбуткових організацій

E-mail Печать PDF

Загальні правила державної реєстрації юридичних осіб визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», нормами Цивільного та Господарського процесуального кодексів України.

Можливість надання статусу «неприбуткової» для установи чи організації визначна в одному законодавчому акті – в статті 157 Податкового кодексу України, у відповідності до якого організація включається державною податковою службою до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Неприбутковими установами та організаціями є такі внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, зокрема до них відносяться садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом;

Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції відповідно до такої структури ознаки: (0018) - садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "з" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву, а також копії установчих документів.

За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним органом ДПС нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:

- внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;

- відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;

- присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Рішення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному органі ДПС нижчого рівня.

Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові установи та організації:

ідентифікаційні - найменування та код за ЄДРПОУ неприбуткової установи та організації;

довідкові - відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової установи та організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників, реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС нижчого рівня і мають відмітку у паспорті);

реєстраційні - відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік - зняття з обліку в територіальному органі ДПС нижчого рівня;

економічні - відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової установи та організації і справляння податку на прибуток.

Критерії віднесення установ та організацій до числа неприбуткових. Загальні норми щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Неодмінними умовами, без додержання яких організацію не може буди включено до реєстру неприбуткових установ та організацій, є наявність в її установчих документах наступних норм:

1) у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) має бути вичерпним перелік видів її статутної діяльності. Порушенням цієї вимоги також вважається використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню.

У разі якщо доходи неприбуткових організацій, що за законом звільнені від оподаткування, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, доходи з яких звільнені від оподаткування, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Ставка податку на прибуток з таких доходів відповідно до Прикінцевих положень Податкового кодексу України становить:

– з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;

– з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

Загалом, оподаткування неприбуткових установ та організацій здійснюється відповідно до статті 157 Податкового кодексу України.

Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

Примітка: до пасивних доходів неприбуткових організацій віднесені доходи,  отримані   у   вигляді процентів,  дивідендів,  страхових виплат і відшкодувань,  а також роялті. Роялті - будь-який платіж,  отриманий як винагорода за користування або за надання  права  на  користування  будь-яким авторським   та   суміжним  правом  на  літературні  твори,  твори мистецтва або науки,  включаючи комп'ютерні програми,  інші записи на  носіях  інформації,  відео- або аудіокасети,  кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,  будь-яким патентом,   зареєстрованим   знаком   на   товари   і  послуги  чи торгівельною  маркою,  дизайном,  секретним  кресленням,  моделлю, формулою,   процесом,  правом  на  інформацію  щодо  промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі за отримання вказаних об'єктів у  володіння  або розпорядження чи власність  особи  або,  якщо  умови  користування такими  об'єктами  власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта  власності  або оприлюднити  (розголосити)  секретні креслення,  моделі,  формули, процеси,  права на інформацію щодо промислового,  комерційного або наукового  досвіду  (ноу-хау),  за  винятком  випадків,  коли таке оприлюднення   (розголошення)    є    обов'язковим    згідно    із законодавством України.

Доходи або майно неприбуткових організацій, не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших, ніж визначені вище, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому законодавством.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Відкриття банківського рахунку неприбуткової організації

Для відкриття рахунку банку зазвичай необхідно надати наступний перелік документів:

• Нотаріально посвідчені картки з відбитками печатки організації та  зразками підписів осіб, яким надається право першого і другого підписів  банківських документів (в 2-х екземплярах);

• Нотаріально посвідчена копія статуту;

• Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

• Копію документа, що підтверджує взяття організації на податковий облік (довідка 4-ОПП);

• Копію документа, що підтверджує реєстрацію організації як платника соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

• Копію повідомлення про взяття на облік в Пенсійному фонді України;

• Копії протоколу загальних зборів (вищого органу управління організації), наказу або іншого документу, що підтверджує призначення на посаду керівника організації та інших осіб, яким буде надано право першого або  другого підпису банківських документів;

• Копію Довідки з Державного управління статистики;

• Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб, яким надано право першого і другого підпису банківських документів.

Даний перелік може незначним чином варіюватися залежно від вимог кожного конкретного банку.

 

Гаврилець Олександр Васильович
юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»
15 січня 2014 року

Обновлено ( 18.02.2016 18:22 )
 

Затверджено Ліцензійні умови для туроператорів

E-mail Печать PDF
Згідно із Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Мінінфраструктури наказом від 10.07.2013 № 465 затвердило Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності.
Так, Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють туроператорську діяльність. Зокрема, в документі передбачено, що ліцензіат при здійсненні туроператорської діяльності повинен дотримуватися наступних організаційних вимог:
1)надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування;
2)виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми;
3)інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо).
Згідно із Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Мінінфраструктури наказом від 10.07.2013 № 465 затвердило Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності.Так, Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють туроператорську діяльність. Зокрема, в документі передбачено, що ліцензіат при здійсненні туроператорської діяльності повинен дотримуватися наступних організаційних вимог:1)надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування;2)виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми;3)інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо).
Обновлено ( 11.09.2013 22:16 )
 

Минюст утвердил процедуру проверки будущих чиновников на наличие корпоративных прав

E-mail Печать PDF

Указ об этом подписан Министром юстиции Александром Лавриновичем.

Проверка будет осуществляться в соответствии со статьей 11 Закона «О принципах предупреждения и противодействия коррупции». Цель проверки - выявление конфликта интересов лиц, с одной стороны, владеющих корпоративными правами, с другой - исполняющих функции государства.

Закон запрещает лицам, исполняющим функции государства, входить в состав органов управления или наблюдательных советов предприятий или организаций, действующих в целях получения прибыли.

В соответствии с приказом, проверки будут осуществляться путем поиска сведений о корпоративных правах в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Обновлено ( 10.04.2012 07:57 )
 

Уменьшение налоговой нагрузки при сдаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего физическому лицу

E-mail Печать PDF
Данная статья посвящена возможности внесения в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью имущественных прав пользования и передачи в аренду жилых и нежилых помещений, принадлежащих физическому лицу (нескольким физическим лицам), и соответствующему снижению налоговой нагрузки.

На данный момент в связи со вступлением в законную силу норм Налогового кодекса, по-новому регулирующих деятельность плательщиков единого налога, а также новых требований к физическим лицам - предпринимателям, занимающимся сдачей в аренду недвижимого имущества, актуальным является вопрос возможности сдачи в аренду недвижимого имущества лицом - плательщиком единого налога.

П. 291.5.3 НК вычеркнул из числа единщиков физических лиц - предпринимателей, которые сдают в аренду земельные участки общей площадью свыше 0,2 гектара, жилые помещения общей площадью более 100 кв. метров и нежилые помещения общей площадью свыше 300 кв. метров.

Обновлено ( 10.04.2012 07:54 )
 

В парламенте предлагают увеличить размер поступлений, при которых регистрация плательщиком НДС становится необходимостью

E-mail Печать PDF
Депутат Сергей Кошин (БЮТ) представил на рассмотрение парламента свой законопроект № 10260, которым он предлагает изменить условия требований к обязательной регистрации плательщиком НДС.
Обновлено ( 28.03.2012 08:31 )
 

Минфин: единщики могут вносить записи в книгу учета доходов без первичных документов

E-mail Печать PDF
Министерство финансов своим письмом разъяснило некоторые вопросы ведения книги учета доходов плательщиками единого налога.

В частности, Минфин указывает на то, что при отражении доходов в книге учета факт их поступления не всегда может быть подтвержден первичными документами (например, получение наличности в оплату товаров). Поэтому законодательством не предусмотрено требование обязательности осуществления записей в книге исключительно на основании первичных документов.

Обновлено ( 28.03.2012 08:29 )
 

По принятому парламентом закону юридические лица могут создавать общественные объединения для защиты экономических интересов

E-mail Печать PDF
Парламент принял новый Закон "Об общественных объединениях" (первоначальным названием Закона было название "Об общественных организациях") на базе законопроекта № 7262-1.

Согласно Закону общественные объединения - это добровольные объединения физических лиц и (или) юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности, экономических, социальных, культурных, экологических и иных интересов.

Обновлено ( 28.03.2012 08:27 )
 

Закон о поддержке малого и среднего предпринимательства принят с предложениями Президента

E-mail Печать PDF

 

Парламентарии приняли (на основе правительственного законопроекта № 9202) с учетом предложений Президента Закон "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Как уже писалась ранее, Законом провозглашаются основные направления государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, среди которых, к примеру, усовершенствование порядка ведения налогового и статистического учета, упрощенной системы налогообложения (отвечающей, тем не менее, критериям налогового законодательства) для этих субъектов, а также финансовая поддержка. Документ устанавливает новую классификацию субъектов хозяйствования в зависимости от их годового дохода. Впервые среди субъектов хозяйствования выделены субъекты микропредпринимательства (подробнее о классификации читайте здесь)

Закон был первоначально принят депутатами 12 января 2012 года и направлен на подпись Президенту. Однако Президент отказался подписывать Закон и изложил к нему свои замечания.

Обновлено ( 26.03.2012 17:56 )
 

В первом чтении принят законопроект о специальном режиме налогообложения IT-индустрии

E-mail Печать PDF
Парламент принял за основу законопроект № 9744 о льготах в налогобложении IT-отрасли.

Специальный режим налогобложения субъектов IT-индустрии предполагает 16%-ную ставку налога на прибыль для ЮЛ уже с 1 января 2013 года, и освобождение от НДС товаров, работ и услуг этих компаний. Более подробно читайте о предложениях проекта здесь.

Обновлено ( 26.03.2012 17:52 )
 

В ГНС предлагают не проводить тотальную проверку всех закрывающихся ФЛП

E-mail Печать PDF
Государственная налоговая служба разместила на своем официальном веб-сайте для обсуждения текст законопроекта с предложением об изменениях в Налоговый кодекс.

Изменения касаются возможных случаев документальной внеплановой выездной проверки физлиц-предпринимателей (ФЛП) в связи с прекращением последними предпринимательской деятельности.

Обновлено ( 26.03.2012 17:50 )
 

ГНС: налоговые органы не имеют права требовать предварительного визирования заявлений плательщиков НДС

E-mail Печать PDF
ГНС Украины письмом N 3944/7/99-3 обращает внимание своих подразделений на возникающие случаи самовольного усложнения некоторыми подразделениями ГНС установленного порядка регистрации плательщиков НДС.

ГНС подчеркивает, что в соответствии с приказом от 24.01.2012 г. № 61 "О внесении Изменений в Порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов ГНС по вопросам регистрации и учета налогоплательщиков" (далее - Приказ № 61), заявления о регистрации плательщиков НДС подаются в общий отдел (канцелярию), а оттуда - в подразделение информатизации и учета налогоплательщиков для внесения данных из заявлений в информационный фонд реестра плательщиков НДС.

Обновлено ( 23.03.2012 16:09 )
 

В ГНС разъяснили вопросы уплаты земельного налога физлицами, в том числе предпринимателями - "единщиками" и находящимися на общей системе

E-mail Печать PDF
Государственная налоговая служба в письме № 6535/7/17-3217 остановилась на вопросах взимания платы за землю с физических лиц.

Налоговики напомнили, что в соответствии с подпунктом 297.1.4 Налогового кодекса плательщики единого налога освобождаются от обязательства начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по земельному налогу, кроме земельного налога за земельные участки, не используемые ими для осуществления хозяйственной деятельности.

Не могут быть плательщиками налога физлица-предприниматели (ФЛП), предоставляющие в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 га.

Обновлено ( 23.03.2012 16:08 )
 

В первом чтении принят законопроект о поквартальной уплате "упрощенцами" взноса на общеобязательное страхование

E-mail Печать PDF
Парламент принял в первом чтении законопроект № 9779 "О внесении изменений в статьи 9 и 25 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"".

Проектом предлагается установить отдельный порядок по уплате единого взноса для плательщиков, определенных в пунктах 4 и 5 части первой статьи 4 Закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - то есть для физлиц-предпринимателей, в том числе "единщиков", членов их семей и для представителей независимых профессий.

Обновлено ( 23.03.2012 16:07 )
 

Мининфраструктуры разработало проект типового договора транспортных услуг

E-mail Печать PDF
Министерство инфраструктуры разместило на своем сайте разработанный им проект постановления Кабмина, которым предлагается утвердить Типовой договор об организации оказания транспортных услуг.
Обновлено ( 23.03.2012 16:06 )
 

Налоговая служба разъяснила, как облагаются налогом рекламные услуги нерезидента

E-mail Печать PDF
В письме от 21.02.2012 г. № 3062/6/15-1215 Государственная налоговая служба растолковала, как облагать налогом на прибыль рекламные услуги нерезидента.

Госорган напомнил, что согласно п. 160.7 ст. 160 Налогового кодекса, резиденты, осуществляющие выплаты нерезидентам за производство и (или) распространение рекламы о таком резиденте, во время такой выплаты платят налог по ставке 20 процентов суммы таких выплат за собственный счет. При этом, должны быть соблюдены два условия: выплата от резидента должна осуществляться непосредственно нерезиденту и эта выплата должна быть за производство и (или) распространение рекламы именно о таком резиденте.

Обновлено ( 21.03.2012 12:27 )
 
Еще статьи...
Страница 1 из 21
Наши партнеры и клиенты
 • nyvkyplaza.jpg
 • socar.png
 • scm.png
 • VABank.png
 • erste.jpg
 • SEB.png
 • viasat.jpg
 • nasobina.jpg
 • daniel.jpg
 • otp.png
 • esta.png
 • chabanymiskbud.png
 • nokia.jpg
 • malev.jpg
 • landysh.png
 • FC.jpg
 • krendel.png
 • kiyanka.jpg
 • nexans.jpg
 • geneza.jpg

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua