Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 4 Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

   170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду 
(суборенду), житловий найм (піднайм).

170.1.1. Податковим агентом платника податку - орендодавця
щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю),
майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з
розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше
ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством
з питань оренди землі.

170.1.2. Податковим агентом платника податку - орендодавця
під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів
нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту
(включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю,
чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з
розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше
ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць
оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за
методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи
з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування,
інших функціональних та якісних показників, що встановлюються
органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території
яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш
доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо
мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку
звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається
виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

170.1.3. Нерухомість, що належить фізичній особі -
нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу -
підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що
виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі
письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно
таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту,
вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

170.1.4. Доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3
цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх
виплати за їх рахунок.

170.1.5. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом
господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату
(перерахування) податку до бюджету, є платник податку -
орендодавець.

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок
до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального
звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних
днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу,
сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного
податкового року податку та податкового зобов'язання за
результатами такого року відображаються у річній податковій
декларації;

б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору
оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати
інформацію про такий договір органу державної податкової служби за
податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у
спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення
порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе
відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або
строків подання податкової звітності;

170.1.6. суб'єкти господарювання, які провадять посередницьку
діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості
(рієлтери), зобов'язані надіслати інформацію про укладені за їх
посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду
нерухомості до органу державної податкової служби за місцем своєї
реєстрації в строки, передбачені для подання податкового
розрахунку, за формою, встановленою центральним органом державної
податкової служби.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної
інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену законом за
порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

170.2. Оподаткування інвестиційного прибутку.

170.2.1. Облік загального фінансового результату операцій з
інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно,
окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування
інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний
рік.

170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна
різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу
окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається
із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм
підпунктів 170.2.4-170.2.6 цього пункту.

При застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9
цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними
паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування
під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього
інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати
такого платника на придбання цих активів.

Якщо платник податку не скористався нормою підпункту 170.2.9
цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи
банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту
176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам
інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом
порядку.

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного
торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника
податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з
купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом
звітного (податкового) року як на території України, так і за її
межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього
пункту.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції
з:

обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який
належав платнику податку;

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав),
попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента
корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа
засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого
емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з
внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу
юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні
права.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи
успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю,
що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних
осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням.

170.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку
за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне
значення, воно вважається інвестиційним збитком.

170.2.4. У разі якщо протягом 30 календарних днів до дня
продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів,
а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого
продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів
(корпоративних прав) чи деривативів, то:

а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу,
не враховується під час визначення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними активами;

б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування
визначається за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна
проданого пакета.

170.2.5. Якщо платник податку протягом звітного (податкового)
року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право
на його зворотний викуп у наступному році, чи придбаває опціон на
такий викуп, інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого
продажу, не враховується під час визначення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними активами.

Якщо платник податку, який продає інвестиційний актив
протягом звітного (податкового) року, внаслідок чого виникає
інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або
ідентичний йому пакет у наступному звітному (податковому) році, то
для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета
визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної
або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох пакетів.

Якщо платник податку продає пакет цінних паперів
(корпоративні права) чи деривативів пов'язаним з ним особам,
інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не
враховується під час визначення загального фінансового результату
операцій з інвестиційними активами.

Якщо платник податку дарує інвестиційний актив або передає
його у спадщину, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого
дарування або передачі у спадщину, не враховується під час
визначення загального фінансового результату операцій з
інвестиційними активами.

170.2.6. До складу загального річного оподатковуваного доходу
платника податку включається позитивне значення загального
фінансового результату операцій з інвестиційними активами за
наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними
активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих
платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена
на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку
протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними
активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення
загального фінансового результату операцій з інвестиційними
активами наступних років до його повного погашення.

Інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи
деривативами визначається платником податків окремо від операцій з
банківськими металами. При цьому платник податку визначає
інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи
деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку
цінних паперів, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з
цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на
такому ринку.

Для цілей цього пункту цінні папери чи деривативи визнаються
такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних
паперів та деривативів, за одночасного дотримання таких умов:

а) цінні папери та деривативи допущені до обігу хоча б на
одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж
визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку;

б) інформація про ціни (котирування) цінних паперів та
деривативів публікується в засобах масової інформації (зокрема
електронних) або може бути надана фондовою біржею будь-якій
заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення
операцій з такими цінними паперами чи деривативами;

в) щодо цінних паперів та деривативів розраховується ринкове
котирування.

Для цілей цього пункту під національним законодавством
розуміється законодавство тієї держави, на території якої
здійснюється обіг цінних паперів чи деривативів (укладення
цивільно-правових угод, що тягне за собою перехід права власності
на цінні папери чи деривативи).

Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не поширюється на придбання
або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на
фондовій біржі, а також у разі:

придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25
відсотків статутного капіталу емітента;

викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника
акцій;

придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного
розміщення;

придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог
законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені
(нараховані) витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів та
деривативів, що мають ознаки фіктивності, встановлені Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі витрати не
враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з
цінними паперами або деривативами.

170.2.7. Для цілей цього пункту:

а) термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів,
деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні
папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські
метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого
продажу;

б) термін "пакет цінних паперів" означає окремий цінний
папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність
ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів;

в) термін "ідентичний цінний папір чи дериватив" означає
цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними
умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до
загального річного оподатковуваного доходу:

а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного
податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума
такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;

б) дохід, отриманий платником податку від продажу
інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктом 165.1.40
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього
підпункту, платник податку не включає до розрахунку загального
фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму
доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

170.2.9. Платник податку, який проводить операції з
інвестиційними активами з використанням послуг професійного
торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти
договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового
агента.

170.3. Оподаткування роялті.

170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими
для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними пунктом
167.1 статті 167 цього Кодексу.

170.4. Оподаткування процентів.

170.4.1. Податковим агентом платника податку під час
нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті
167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює таке
нарахування (виплату).

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного
податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів
платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим
агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного
податкового періоду.

170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді
процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого
передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу,
загальну суму таких нарахованих (сплачених) доходів та загальну
суму утриманого з них податку. При цьому інформація щодо окремого
банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку
фізичної особи, суми нарахованих на нього процентів, а також
відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.

170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних
доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб з
будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1
цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим
Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх
виплати за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього
Кодексу.

170.5. Оподаткування дивідендів.

170.5.1. Податковим агентом платника податку під час
нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків,
зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням -
інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

170.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди,
включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у
спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи
оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з
будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування
дивідендів.

170.5.3. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом
корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою,
оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167
цього Кодексу, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому
числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами,
які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає
виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за
суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне
право), емітовану таким платником податку, які згідно із
підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу
прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з
відповідним оподаткуванням.

170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно
оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

170.6. Оподаткування виграшів та призів.

170.6.1. Податковим агентом платника податку під час
нарахування (надання) на його користь доходу у вигляді призів
(виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій
формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських
спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа,
яка здійснює таке нарахування (виплату).

170.6.2. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді
виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають
попереднє придбання платником податку права на участь у таких
лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника
податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються
під час їх виплати за їх рахунок.

170.7. Оподаткування благодійної допомоги.

170.7.1. Не оподатковується та не включається до загального
місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку
благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна
допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або
майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає
вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на
цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені
умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога,
яка надається без встановлення таких умов або напрямів;

170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова
або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку,
який постраждав внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях,
оголошених згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) зонами
надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених
Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій
загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або
створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному
середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи
втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення
(надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом
Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у
граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або
органом місцевого самоврядування відповідно.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна
розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через
банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного
Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та
установ.

Для цілей цього підпункту вважається цільовою благодійною
допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата,
здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому
порядку на користь члена такої профспілки, який має статус
постраждалого внаслідок обставин, зазначених у цьому підпункті;

170.7.3. не включається до оподатковуваного доходу сума
нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що
надається резидентами - юридичними або фізичними особами на
користь платника податку протягом звітного податкового року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові
виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування
передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.

Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані
суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від
благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку
зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її
суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги
протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір,
установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті
169 цього Кодексу.

170.7.4. Не включається до оподатковуваного доходу цільова
благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи
фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

а) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних
послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого
ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої
хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти;
дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки
якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання
ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів,
виробів медичного призначення для індивідуального користування
інвалідів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду
загальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну
хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з
медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не
пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування
зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та
порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними
показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування),
операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім
СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве
зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної
залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які
не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого
Кабінетом Міністрів України;

протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним
установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг,
технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку,
визнаному в установленому порядку інвалідом, або його
дитині-інваліду, у розмірах, що не перекриваються виплатами з
бюджетів і фонду загальнообов'язкового державного соціального
медичного страхування;

б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату,
школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для
сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, школі
соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх;
приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ
України для розподілу благодійної допомоги між особами, які не
досягли вісімнадцятирічного віку та перебувають у цих закладах;

в) державному або комунальному закладу чи благодійній
організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що
надають послуги особам, які не мають житла, з харчування та
облаштування на нічліг;

г) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання,
харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у
слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо
таким особам;

ґ) будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів
та їх відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці,
геріатричному пансіонату для поліпшення умов їх утримання,
харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації,
реабілітаційному центру, територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), центрам обліку і
закладам соціального захисту для бездомних громадян, центрам
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
санаторіям для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок
державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної
допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;

д) платнику податку, який проводить наукове дослідження або
розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших
витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших
витрат для особистих потреб) за умови, якщо результати таких
досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути предметом
патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному
поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності,
отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо
отримання такої допомоги не буде передумовою для виникнення
будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або третьою
особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім
обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги;

е) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації
витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю,
користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами
для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у
спортивних змаганнях, придбання спортивної форми та харчування під
час таких змагань.

Термін "аматорська спортивна організація, клуб" означає
громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання
доходу.

Термін "спортсмен-аматор" означає особу, чия спортивна
діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком
отримання нагород чи винагород від імені держави, органів
місцевого самоврядування або громадських організацій як України,
так і інших держав у вигляді медалей, грамот, пам'ятних призів у
негрошовій формі, а також як сума відшкодування витрат, пов'язаних
з відрядженням такого спортсмена-аматора до місця проведення
змагання, у межах встановлених законодавством норм для відрядження
працівника;

є) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за
надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або
дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти,
напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини;
дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;
   ж) платнику податків, визнаному в установленому  порядку 
інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання
зобов'язань держави згідно із законодавством України по
забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за
умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення
такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних
коштів). Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних
та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення,
марок автомобілів, зазначених у цьому підпункті, затверджуються
законодавством.

До запровадження системи загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування норми підпункту "а" цього
підпункту поширюються на загальну суму (вартість) благодійної
допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням
зазначених у цьому пункті обмежень).

Благодійна допомога, отримана дитячими будинками сімейного
типу або прийомними сім'ями, звільняється від оподаткування, якщо
її сума (вартість) не перевищує триста тисяч гривень протягом
звітного податкового року під час дії договору державної опіки.

170.7.5. Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді
коштів має право на її використання протягом строку, встановленого
умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців,
наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком
отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова
благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її
набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику
до його закінчення, то такий набувач зобов'язаний включити
невикористану суму такої допомоги до складу загального річного
оподатковуваного доходу та сплатити відповідний податок.

Термін "ендавмент" означає суму коштів або цінних паперів,
які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову
установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право
на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму
такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати
або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди
благодійника.

170.7.6. Набувач цільової благодійної допомоги має право
звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження
строку використання такої цільової благодійної допомоги з
наведенням обставин, які свідчать про неможливість її повного
використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник такого
податкового органу має право прийняти рішення про таке
продовження. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні,
його рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному для
оскарження рішення контролюючого органу відповідно до цього
Кодексу.

170.7.7. Забороняється надавати благодійну допомогу органам
державної влади та органам місцевого самоврядування або створеним
ними неприбутковим організаціям або за їх дорученням - третім
особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або
наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу,
ліцензії, узгодження, надання державної послуги чи прийняття
іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі,
надання, прийняття (спрощення процедури).

Дії посадових (службових) осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з висування таких умов вважаються
діями з вимагання коштів або майна у розмірі благодійної чи
спонсорської допомоги.

170.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами
довгострокового страхування життя (у тому числі страхування
довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних
вкладів та за договорами довірчого управління.

170.8.1. Податковим агентом платника податку - отримувача
виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент,
який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором
недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового
страхування життя.

Податковим агентом платника податку - учасника недержавних
пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів,
який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним
фондом.

Податковим агентом платника податку - вкладника за договором
пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління є
банк, який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або
рахунком учасника фонду банківського управління.

Податковим агентом платника податку - одержувача одноразової
виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного
пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.

170.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до
бюджету податок за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу, з:

а) 60 відсотків суми:

одноразової страхової виплати за договором довгострокового
страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного
віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання
до закінчення строку такого договору.

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором,
оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над
сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування
доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

одноразової страхової виплати за договором страхування
довічних пенсій, за винятком одноразової виплати, передбаченої у
підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту;

виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з
недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки,
визначені законодавством;

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором
довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором
пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду
банківського управління, виплат довічної пенсії (довічні
ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту
170.8.3 цього пункту;

б) викупної суми у разі дострокового розірвання
страхувальником договору довгострокового страхування життя;

в) суми коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та
яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка
учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим
розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого
управління, договору недержавного пенсійного забезпечення.

170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати)
податковим агентом:

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за
договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат
за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат
учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на
визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних
пенсій, нарахованих платником податку - резидентом, який не досяг
повноліття або має вік не менше ніж 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового
страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована
особа отримала інвалідність I групи;

в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з
рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на
визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо
вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована
особа отримала інвалідність I групи;

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного
пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів
Накопичувального фонду.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором
пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором
недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті
застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю
платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим
Кодексом для оподаткування спадщини.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового
страхування життя, пенсійними вкладами, договорами довірчого
управління, укладеними з учасниками фондів банківського
управління, та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають
оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за
такими договорами до 1 січня 2004 року.

170.9. Оподаткування суми надміру витрачених коштів,
отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не
повернутої у встановлений строк.

170.9.1. Податковим агентом платника податку під час
оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не
повернутої ним протягом встановленого підпунктом 170.9.2 цього
пункту строку, є особа, що видала таку суму, а саме:

а) на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника
податку на таке відрядження, розрахованій згідно з розділом III
цього Кодексу;

б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від
імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що перевищує
суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та
не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені
за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику
податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення
прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та
розповсюдження подарунків, в межах граничного розміру таких
витрат, передбаченого у розділі III цього Кодексу, що здійснені
таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення,
утримується особою, що видала такі кошти, за рахунок будь-якого
оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника
податку за відповідний місяць, а у разі недостатності суми доходу
- за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до
повної сплати суми такого податку.

У разі коли платник податку припиняє трудові або
цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума
податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного
доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі
недостатності суми такого доходу непогашена частина податку
включається до податкового зобов'язання платника податку за
наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим
внаслідок смерті платника податку чи визнання його судом безвісно
відсутнім або оголошення його судом померлим, така сума
утримується під час нарахування доходу за останній для такого
платника податку податковий період, а в непогашеній частині
визнається безнадійною до сплати.

170.9.2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт, подається за формою, встановленою центральним
органом державної податкової служби, до закінчення п'ятого
банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за
дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається
платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок
особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

170.9.3. Дія цього пункту поширюється також на витрати,
пов'язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових
дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних
карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних
документів, з урахуванням таких особливостей:

а) у разі якщо під час службових відряджень відряджена
особа - платник податку отримав готівку з застосуванням платіжних
карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження
коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення
третього банківського дня після завершення відрядження;

б) у разі якщо під час службових відряджень відряджена
особа - платник податку застосував платіжні картки для проведення
розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником
податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не
перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних причин
роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20
банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення
розбіжностей між відповідними звітними документами).

170.10. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами.

170.10.1. Доходи з джерелом їх походження в Україні, що
нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів,
оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для
резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами
цього розділу для нерезидентів).

170.10.2. У разі якщо доходи з джерелом їх походження в
Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають
зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у
банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком
України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим
агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого
рахунка.

У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту
готівкою або в негрошовій формі нерезидент - отримувач такого
доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити
(перерахувати) податок до бюджету протягом 20 календарних днів
після отримання таких доходів, але не пізніше закінчення строку
його перебування в Україні.

Порядок виконання норм цього підпункту визначається Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

170.10.3. У разі якщо доходи з джерелом їх походження в
Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною або
самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим
агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору
з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким
нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент
зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде
застосована до таких доходів.

170.10.4. За результатами звітного податкового року, в якому
іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну
податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх
походження в Україні та іноземні доходи.

170.10.5. Оподаткування доходів нерезидентів від участі в
гастрольних заходах.

Для цілей цього розділу гастрольними заходами визначаються
видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні,
розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових
колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк"
тощо) за участю закладів культури (підприємств, установ чи
організацій), у тому числі самостійних професійних колективів та
виконавців сольних концертів.

Дія цього підпункту не поширюється на благодійні гастрольні
заходи, що проводяться відповідно до законодавства України.

Оподаткування доходів нерезидентів від участі в гастрольних
заходах здійснюється податковими агентами на загальних підставах,
визначених цим розділом.

До податкових агентів учасників гастрольних заходів
прирівнюються суб'єкти господарювання - концертні майданчики, з
якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження
гастрольного заходу. Суб'єкти господарювання - концертні
майданчики виконують функції податкових агентів в частині
перевірки повноти та своєчасності сплати податку іноземними
учасниками гастрольних заходів (їх представником) або самостійно
сплачують податок за відповідним договором з таким учасником (його
представником) до бюджету за місцем розташування таких концертних
майданчиків.

170.11. Оподаткування іноземних доходів.

170.11.1. У разі якщо джерело виплат будь-яких
оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу
включається до загального річного оподатковуваного доходу платника
податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову
декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в пункті
167.1 статті 167 цього Кодексу.

170.11.2. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
платник податку може зменшити суму річного податкового
зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає
суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній
податковій декларації.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих
документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та
суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених
відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов'язаний
подати до органу державної податкової служби за своєю податковою
адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації
до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в
установлений строк податкової декларації платник податків несе
відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

170.11.3. Не зараховуються у зменшення суми річного
податкового зобов'язання платника податку:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони
до категорії прибуткових податків або вважаються окремими
податками згідно із законодавством іноземних держав.

170.11.4. Сума податку з іноземного доходу платника податку -
резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму
податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного
доходу такого платника податку відповідно до законодавства
України.

170.12. Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у
вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські
внески членів кредитної спілки.

170.12.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні
(виплаті) на його користь плати (відсотків), що розподіляється на
пайові членські внески членів кредитної спілки, є кредитна спілка,
що оподатковує такий дохід за ставкою, визначеною в пункті 167.2
статті 167 цього Кодексу.

170.12.2. Кредитна спілка, що виплачує плату (відсотки), що
розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки,
платникам цього податку, надає податковому органу у строки,
встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий
розрахунок про нараховану плату (відсотки) та утриманий на неї
податок.

 
Наши партнеры и клиенты
 • esta.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • nexans.jpg
 • malev.jpg
 • VABank.png
 • landysh.png
 • nokia.jpg
 • kiyanka.jpg
 • krendel.png
 • geneza.jpg
 • otp.png
 • nasobina.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • SEB.png
 • FC.jpg
 • viasat.jpg
 • socar.png
 • irenbukur.jpg
 • daniel.jpg
 • scm.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua