Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 3 Стаття 137. Порядок визнання доходів

Стаття 137. Порядок визнання доходів

   137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою 
переходу покупцеві права власності на такий товар.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за
датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно
до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт
або надання послуг.

137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування
з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
або бюджетів визнається:

137.2.1. сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта
інвестування (основних засобів, нематеріальних активів),
пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового
фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких
інвестицій в об'єкт;

137.2.2. цільове фінансування для компенсації витрат
(збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання
підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких
коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його
фактичного отримання;

137.2.3. цільове фінансування, крім випадків, зазначених у
підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, протягом тих періодів,
у яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов
цільового фінансування.

137.3. У разі якщо платник податку виробляє товари, виконує
роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року)
технологічним циклом виробництва та якщо договорами, укладеними на
виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не
передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником
податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва
(операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою
витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній
очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу
послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному
обсязі послуг, які мають бути надані.

Після переходу покупцю права власності на товари (роботи,
послуги) з довготривалим технологічним циклом виробництва,
зазначені у попередньому абзаці, виконавець здійснює коригування
фактично отриманого доходу, пов'язаного з виготовленням таких
товарів (робіт, послуг), нарахованого в попередні періоди протягом
терміну їх виготовлення.

При цьому, якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої
договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) перевищує суму
доходу, попередньо нараховану за наслідками кожного податкового
періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт,
послуг), таке перевищення підлягає зарахуванню до доходів звітного
періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі
товари (роботи, послуги).

Якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної
ціни (з урахуванням додаткових угод) менше суми доходу, попередньо
визначеного за наслідками кожного податкового періоду протягом
строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), така різниця
підлягає зарахуванню у зменшення доходів звітного періоду, в якому
відбувається перехід права власності на такі товари (роботи,
послуги).

137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для
визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі
доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного
надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням
норм цього пункту та статті 159 цього Кодексу.

137.5. У разі продажу товарів за договором комісії
(агентським договором) платником податку - комітентом датою
отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу
товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера
(агента).

137.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з
використанням автоматів із продажу товарів (послуг) чи іншого
подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора
розрахункових операцій, контрольованого уповноваженою на це
фізичною особою, датою отримання доходу вважається дата вилучення
з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.

У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через
торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток
або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій
одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу
таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака,
вираженого в грошовій одиниці України.

137.7. У разі якщо торгівля товарами, виконання робіт,
надання послуг здійснюються з використанням кредитних або
дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків,
датою отримання доходу вважається дата оформлення відповідного
рахунка (розрахункового документа).

137.8. Датою отримання доходів платника податку від
проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів
(комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або
придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з
правилами бухгалтерського обліку.

137.9. Датою отримання доходів власника іпотечного
сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є
дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за
консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за
управління та обслуговування іпотечних активів).

Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів
(комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з
пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.

При цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким
кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення
дебітором заборгованості або списання заборгованості, яка визнана
безнадійною згідно зі статтею 159 цього Кодексу.

137.10. Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно
отримані товари (роботи, послуги) вважаються доходами на дату
фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг) або
за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу
платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.

137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових
платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається
в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового
лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг,
ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування
об'єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких
доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

137.12. Датою отримання доходів від продажу іноземної валюти
є дата переходу права власності на іноземну валюту.

137.13. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за
рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду,
включаються до складу доходів платника податку за датою їх
фактичного надходження.

137.14. Датою збільшення доходів від страхової діяльності є
дата виникнення відповідальності платника податку - страховика
перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов
договорів страхування/перестрахування незалежно від порядку сплати
страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім
довгострокових договорів страхування життя та інших договорів
страхування, укладених на строк більше одного року, договорів
страхування, укладених відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення") ( 1057-15 ).

137.15. За договорами довгострокового страхування життя та
іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного
року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) дохід у
вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у
платника податку права на отримання чергового страхового внеску
відповідно до умов зазначених договорів.

137.16. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо
інше не передбачено нормами цього розділу.

137.17. Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у
вигляді вартості безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання,
газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж,
визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами
на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з
технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів,
визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних
активів, нарахованої згідно з статтею 145 цього Кодексу, одночасно
з її нарахуванням.

137.18. За цінними паперами, придбаними платником податку з
метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів
включається до складу його доходів у податковий період, протягом
якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких
процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
 
Наши партнеры и клиенты
 • erste.jpg
 • landysh.png
 • krendel.png
 • nokia.jpg
 • viasat.jpg
 • geneza.jpg
 • nyvkyplaza.jpg
 • VABank.png
 • nasobina.jpg
 • otp.png
 • esta.png
 • SEB.png
 • chabanymiskbud.png
 • malev.jpg
 • kiyanka.jpg
 • daniel.jpg
 • irenbukur.jpg
 • FC.jpg
 • socar.png
 • scm.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua