Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 2 Глава 9 Стаття 89. Виникнення права податкової застави

Стаття 89. Виникнення права податкової застави

   89.1. Право податкової застави виникає у разі: 

89.1.1. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми
грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у
податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем
зазначеного строку;

89.1.2. несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми
грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим
органом, - з дня виникнення податкового боргу.

89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової
застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському віданні або
оперативному управлінні) у день виникнення такого права і
балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу
платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї
статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав
власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена,
його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
   У разі збільшення суми податкового боргу складається акт 
опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника
податків, у порядку, передбаченому цією статтею.

Право податкової застави не поширюється на майно, визначене
підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, на іпотечні
активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного
випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові
доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом
зобов'язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою
дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи
від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за
відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

89.3. Майно, на яке поширюється право податкової застави,
оформлюється актом опису.

До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо
використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі
рішення керівника органу державної податкової служби, яке
пред'являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави,
складається податковим керуючим у порядку та за формою, що
затверджені центральним органом державної податкової служби.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на
яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого
платника податків від поширення права податкової застави на
описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не
менш як двох понятих.

89.4. У разі якщо платник податків не допускає податкового
керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у
податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для
такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника
податків від опису майна у податкову заставу.

Орган державної податкової служби звертається до суду щодо
зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків,
заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання
такого платника податків допустити податкового керуючого для опису
майна у податкову заставу.

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків
та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня
складення акта опису майна платника податків у податкову заставу
податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути
описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в
повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що
настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів,
зобов'язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам
рішення про складення таких актів. Таке рішення є підставою для
поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.

89.5. У разі якщо на момент складення акта опису майно
відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового
боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке
платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення
податкового боргу в повному обсязі.

Платник податків зобов'язаний не пізніше робочого дня,
наступного за днем набуття права власності на будь-яке майно,
повідомити орган державної податкової служби про наявність такого
майна. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом
трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення
прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна,
на яке поширюється право податкової застави та балансова вартість
якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, або
відмовити платнику податків у включенні такого майна до акта
опису.

У разі якщо орган державної податкової служби приймає рішення
про включення майна до акта опису, складається відповідний акт
опису, один примірник якого надсилається платнику податків з
повідомленням про вручення.

До прийняття відповідного рішення органом державної
податкової служби платник податків не має права відчужувати таке
майно.

У разі порушення платником податків вимог цього пункту він
несе відповідальність згідно із законом.

89.6. Якщо майно платника податків є неподільним і його
балансова вартість більша від суми податкового боргу, таке майно
підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.

89.7. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за
згодою органу державної податкової служби.

89.8. Орган державної податкової служби зобов'язаний
безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному
державному реєстрі.

 
Наши партнеры и клиенты
 • scm.png
 • otp.png
 • viasat.jpg
 • nyvkyplaza.jpg
 • SEB.png
 • krendel.png
 • nasobina.jpg
 • irenbukur.jpg
 • malev.jpg
 • kiyanka.jpg
 • esta.png
 • nokia.jpg
 • nexans.jpg
 • FC.jpg
 • VABank.png
 • chabanymiskbud.png
 • geneza.jpg
 • erste.jpg
 • daniel.jpg
 • socar.png

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua