Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 2 Глава 7 Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби

Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби

   73.1. Інформація,  визначена у статті 72 цього Кодексу, 
безоплатно надається органам державної податкової служби
періодично або на окремий письмовий запит органу державної
податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

73.2. До інформації, що надається періодично, належить
інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати розшифровку
податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі
контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.4,
72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2,
підпункті 72.1.5 статті 72 цього Кодексу.

У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші
строки надання такої інформації:

73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та
72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу,
надається органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що
настає за звітним;

73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10
календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами
державної статистики інформація надається відповідно до плану
державних статистичних спостережень;

73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати
набрання чинності відповідним рішенням;

73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи у строк, визначений спільним наказом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи та центрального органу державної податкової служби
України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.

Порядок подання інформації органам державної податкової
служби визначається Кабінетом Міністрів України.

73.3. Органи державної податкової служби мають право
звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних
відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний
перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної
для виконання покладених на органи державної податкової служби
функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника)
органу державної податкової служби і повинен містити перелік
інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а
також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику
податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності
хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового, валютного законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи,
послуги) під час проведення перевірок;

3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом
з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під
розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних
відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин
зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу
державної податкової служби, та її документальне підтвердження
протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту
(якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит
складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та
другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку
надавати відповідь на такий запит.

Інформація на запит органу державної податкової служби
надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у
порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).

Порядок отримання інформації органами державної податкової
служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів
України.

73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках
платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачені
пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами
контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої
інформації контролюючий орган звертається до суду.

73.5. З метою отримання податкової інформації органи
державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки
даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних
бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що
здійснюється органами державної податкової служби з метою
документального підтвердження господарських відносин з платником
податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника
податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка
надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.
 
Наши партнеры и клиенты
 • viasat.jpg
 • daniel.jpg
 • nokia.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • esta.png
 • scm.png
 • malev.jpg
 • nexans.jpg
 • geneza.jpg
 • erste.jpg
 • nasobina.jpg
 • VABank.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • socar.png
 • landysh.png
 • otp.png
 • FC.jpg
 • irenbukur.jpg
 • kiyanka.jpg
 • SEB.png

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua